اوگر (Auger)

ساخت اوگر 2*6 متر

ساخت اوگر در سایز 6*2 متر برای اولین بار در ایران

ساخت اوگر در سایز 6*2 متر برای اولین بار در ایران