شما می توانید با تکمیل فرم زیر و واریز پیش پرداخت به مبلغ 20.000.000 تومان جهت ثبت سفارش ساخت دستگاه مدل D400 اقدام نمائید.

  • قیمت: 20,000,000 تومان
  • لطفاً یک مقدار کوچکتر یا مساوی 60 را وارد نمایید .
    عدد را انگلیسی وارد کنید / حداکثر عمق 60 متر