شما می توانید با تکمیل فرم زیر و واریز پیش پرداخت به مبلغ 30.000.000 تومان جهت ثبت سفارش ساخت دستگاه مدل D500 اقدام نمائید.

  • Please enter a number less than or equal to 60.
    عدد را انگلیسی وارد کنید / حداکثر عمق 60 متر
  • Hidden
  • Hidden